Chủ Nhật, Tháng Tư 14, 2024

Hải Dương: Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý hoạt động xây dựng tại các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp; UBND các huyện, thị xã, thành phố; chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý hoạt động xây dựng tại các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Đối với Sở Xây dựng: rà soát, quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, nhất là bất động sản hình thành trong tương lai, bảo đảm việc đưa bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản phải đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư và kinh doanh bất động sản; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công khai thông tin về quy hoạch đô thị; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh; thông tin nhà ở xã hội theo quy định để người dân mua nhà ở biết; minh bạch thông tin thị trường, ngăn chặn các hiện tượng đầu cơ tăng giá bất động sản; đề xuất UBND tỉnh quy định các khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định; Đồng thời, chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có dự án tổ chức đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định; kịp thời tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh làm cơ sở để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng, thanh quyết toán dự án theo đúng quy định của pháp luật; công khai các dự án, khu vực của dự án đã được kiểm tra chấp thuận kết quả nghiệm thu, đủ điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh theo quy định; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan để làm tốt công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố: cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về xây dựng; tổ chức quản lý hoạt động xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở, công trình xây dựng (không phân biệt nguồn vốn, chủ đầu tư) trên địa bàn, nhất là tại các xã, phường tiếp giáp các khu, cụm công nghiệp, tại các khu dân cư, khu đô thị do các nhà đầu tư đã và đang triển khai thi công hạ tầng nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu; mọi hành vi vi phạm phải được kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời, công khai, minh bạch ngay từ khi mới phát sinh; cương quyết cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh khi để xảy ra vi phạm hành chính về xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn; đồng thời yêu cầu, hướng dẫn các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có tham gia các hoạt động xây dựng trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định pháp luật về xây dựng, đất đai, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự và quy định pháp luật liên quan; chỉ khởi công xây dựng công trình khi đảm bảo các điều kiện, thông báo khởi công theo quy định; thực hiện đầy đủ quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình xây dựng; Cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng sau cấp phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị được duyệt và giấy phép xây dựng được cấp; có biện pháp quản lý, ngăn chặn việc chia tách thửa, “phân lô, bán nền”, xây dựng công trình trên đất không đúng mục đích sử dụng đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất;

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư các dự án khu dân cư, khu đô thị thường xuyên kiểm tra các hoạt động xây dựng thuộc phạm vi dự án được duyệt; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng công trình (bao gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chợ, trung tâm thương mại,…), nhà ở khi chưa đảm bảo các điều kiện khởi công xây dựng; trường hợp phát hiện vi phạm phải tiến hành xử lý theo đúng quy định pháp luật; Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 12/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh…;

Bên cạnh đó, cần chủ động tổ chức rà soát hiện trạng hoạt động xây dựng trên địa bàn, thống kê đầy đủ các trường hợp vi phạm hành chính về xây dựng còn tồn đọng chưa được kiểm tra, xử lý hoặc đã kiểm tra, xử lý nhưng chưa dứt điểm để phân loại, đánh giá, hoàn tất các thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo triệt để, có tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả, đúng thẩm quyền và quy định pháp luật; không để tái diễn hoặc phát sinh hành vi vi phạm mới, không để tăng quy mô, tính phức tạp gây khó khăn cho việc xử lý, khắc phục hậu quả; Ban hành quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ trong công tác quản lý trật tự xây dựng phù hợp tình hình thực tiễn và đặc điểm của mỗi địa bàn; Tăng cường quản lý các hoạt động môi giới có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn; kịp thời kiểm tra ngăn chặn các thông tin, hình thức rao bán, quảng cáo, nhất là các dự án chưa thực hiện đầy đủ quy trình thủ tục và chưa đầu tư xây dựng, đấu nối hạ tầng, nghiệm thu theo quy định.

Đối với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các chủ đầu tư chấp hành quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật liên quan; thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình đối với dự án, công trình xây dựng trong khu công nghiệp theo phân cấp, đúng quy định pháp luật.

Đối với Chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị, cần bố trí đủ nguồn lực để đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống hạ  tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở trong phạm vi dự án được giao, đảm bảo đúng quy hoạch chi tiết, nội dung quyết định chủ trương đầu tư dự án, tuân thủ thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn, đúng tiến độ của dự án được phê duyệt; Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định của pháp luật có liên  quan; Chỉ tổ chức thi công xây dựng công trình, dự án khi đảm bảo các điều kiện khởi công xây dựng; chấp hành nghiêm quyết định xử phạt vi phạm hành chính, kịp thời thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả; chủ động tự phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng do chủ đầu tư thực hiện vi phạm pháp luật về xây dựng, quy hoạch,…;

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình, nhà ở theo đúng nội dung giấy phép xây dựng được cấp, thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt; trường hợp phát hiện công trình vi phạm trật tự xây dựng thuộc phạm vi dự án được giao phải kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng tại địa phương nơi có công trình vi phạm để kiểm tra, xử lý theo quy định; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm trật tự xây dựng khi có yêu cầu.

Các tổ chức, cá nhân được nhận quyền sử dụng đất để tự xây dựng nhà ở tại các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh phải thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng giấy phép xây dựng được cấp, tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

TIN KHÁC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

TIN NỔI BẬT

Recent Comments